top of page

Algemene voorwaarden

Laatst geüdated op 28 november 2022

 

De website www.kristelvanespen.be

is een initiatief van Kristel Van Espen

Maatschappelijke zetel: Langestraat 34 bus 0101, 8000 Brugge

KBO 0737381330

e-mail kvanespen@gmail.com

telefoon +32 (0)495 40 99 91

 

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

 

Toepassingsgebied

 

De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een gebruiker (hierna de ‘Gebruiker’ genoemd) en voor producten en diensten aangeboden door Kristel Van Espen in het kader van kristelvanespen.be

 

Door het platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker de Algemene Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

 

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.  Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

 

Wij behouden ons het recht om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennigeving te wijzigen.  We verbinen ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

 

 

Platform

 

Toegankelijkheid en navigatie

 

We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het Platform te waarborgen.  Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

 

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker.  Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen.  Deze lijst is niet limitatief.

 

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Inhoud

 

Kristel Van Espen bepaalt de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop.  Wij nemen alle mogelijke maatregelen om het Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt.  Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

 

Kristel Van Espen kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform.  Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is.  Bijgevolg kan Kristel Van Espen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

 

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden, verzoeken wij elke Gebruiker om ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

 

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker.  Kristel Van Espen is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersystem van de Gebruiker, die de enige en exlusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

 

 

Links naar andere websites

 

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten.  Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie tussen Kristel Van Espen en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

 

Kristel Van Espen heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

 

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming.  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

 

 

Intellectuele eigendom

 

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, enz… waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van Kristel Van Espen of Kristel Van Espen heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

 

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Kristel Van Espen, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als ‘royalty-vrij’ op het Platform zijn aangeduid.

 

De Gebruiker van het Platform krijgt een (beperkt) recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan.  Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.  Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermende elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

 

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

 

 

Diensten aangeboden op het Platform

 

Op het Platform kunnen betalende diensten worden aangeboden.

 

Wanneer u ingaat op een dienst zoals bv. bij het boeken van een afspraak voor een klankbordsessie ontstaat de verbintenis op het moment er een specifieke datum en tijdstip wordt overeengekomen.  Kosteloze annulatie van de afspraak is mogelijk 24u voorafgaand aan de afspraak.  Indien u niet aanwezig bent op de afspraak (online of op locatie) is het volledige bedrag van de dienst (zoals overeengekomen) verschuldigd.

 

 

Overige bepalingen

 

Kristel Van Espen behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

 

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt Kristel Van Espen zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen.  Kristel Van Espen behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of diensten tijdelijk of permanent te weigeren.  Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen.  Zij kunnen de aansprakelijkheid van Kristel Van Espen niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

 

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen.  In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

 

 

Gegevensbescherming

 

Kristel Van Espen garandeert zijn Gebruiker de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

 

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhanging gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Kristel Van Espen haar maatschappelijke zetel heeft.

bottom of page